Witamy w Urzędzie Miejskim w Wolinie

Wybierz sprawę do załatwienia i zarejestruj wizytę:


Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

 • rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotycząca urodzeń, małżeństw i zgonu,
 • sporządzanie aktów odpisów stanu cywilnego i zaświadczeń z aktów,
 • przyjmowanie w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia małżeństwa za granicą,
 • transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego,
 • aktualizacja aktów stanu cywilnego,
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
 • organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego,
 • prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,  Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.
Ewidencja ludności, dowody osobiste

Ewidencja ludności, dowody osobiste

Sprawy związane z ewidencja ludności, dowodami osobistymi, meldunkami

Zagospodarowanie Przestrzenne

Zagospodarowanie Przestrzenne

 •  przygotowywanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy bądź jego zmiany;
 • przygotowywanie projektów miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego, określanie granic obszaru objętego planem, przedmiotu i  zasięgu jego ustaleń
 •  dokonywanie oceny zmian w zagospodarowywaniu przestrzennym;
 • przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego;
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania  przestrzennego bądź studium;
 • wydawanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • opiniowanie projektów podziału nieruchomości;
Budownictwo i inwestycje

Budownictwo i inwestycje

 • planowanie, koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych;
 • realizowanie inwestycji i remontów inwestycyjnych zawartych w planie inwestycyjnym gminy;
 • prowadzenie ewidencji inwestycji komunalnych;
 • sprawy dotyczące realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
do góry